Sekretesspolicy för App | Över 20 år tillverkare av marina elektriska produkter och tillbehör |YIS Marine

Sekretesspolicy för appen|YIS Marineär en professionell tillverkare som ägnar sig åt att tillhandahålla högkvalitativa marina elektriska och elektronikprodukter. Genom att designa och tillverka internt och ha kvalitetskontroll på Taiwans huvudkontor kan vi erbjuda marina produkter av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser.

Sekretesspolicy för appen

SEKRETESS MEDDELANDE

Tack för att du valde att vara en del av vår community påYIH SEAN Enterprise Co., Ltd.("Företag", "vi", "oss", "vår"). Vi är angelägna om att skydda din personliga information och din rätt till integritet. Om du har några frågor eller funderingar angående detta sekretessmeddelande eller vår praxis med avseende på din personliga information, vänligen kontakta oss på sales@yismarine.com.


När du använder vår mobilapplikation, i förekommande fall ("Appen") och mer allmänt använder någon av våra tjänster ("Tjänsterna", som inkluderar appen), uppskattar vi att du litar på oss med din personliga information . Vi tar din integritet på största allvar. I detta integritetsmeddelande försöker vi förklara för dig på så tydligt sätt som möjligt vilken information vi samlar in, hur vi använder den och vilka rättigheter du har i förhållande till den. Vi hoppas att du tar dig tid att läsa igenom den noggrant, eftersom den är viktig. Om det finns några villkor i detta sekretessmeddelande som du inte accepterar, vänligen sluta använda våra tjänster omedelbart.
Detta integritetsmeddelande gäller all information som samlas in genom våra tjänster (som, enligt beskrivningen ovan, inkluderar vår app), såväl som alla relaterade tjänster, försäljning, marknadsföring eller evenemang.
Vänligen läs detta sekretessmeddelande noggrant eftersom det hjälper dig att förstå vad vi gör med informationen som vi samlar in.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. VILKEN INFORMATION SAMLAR VI IN?
2. HUR ANVÄNDER VI DIN INFORMATION?
3. KOMMER DIN INFORMATION ATT DELAS MED NÅGON?
4. ÄR DIN INFORMATION ÖVERFÖRT INTERNATIONELLT?
5. HUR LÄNGE BEVARAR VI DIN INFORMATION?
6. HUR HÅLLER VI DIN INFORMATION SÄKER?
7. SAMLAR VI IN INFORMATION FRÅN MINÄRA?
8. VILKA ÄR DINA INTEGRITETSRÄTTIGHETER?
9. KONTROLLER FÖR FÅR INTE SPÅRA FUNKTIONER
10. HAR INNEHÅLLARE I KALIFORNIEN SÄRSKILDA SEKRETESSRÄTTIGHETER?
11. GÖR VI UPPDATERINGAR AV DETTA MEDDELANDE?
12. HUR KAN DU KONTAKTA OSS OM DETTA MEDDELANDE?
13. HUR KAN DU GRANSKA, UPPDATERA ELLER RADERA DATA VI SAMLAR IN FRÅN DIG?

1. VILKEN INFORMATION SAMLAR VI IN?
Information som samlas in via vår app

Kort sagt: Vi samlar in information om din mobila enhet, push-meddelanden, när du använder vår app.
Om du använder vår app samlar vi också in följande information:
 Tillgång till mobil enhet. Vi kan begära åtkomst eller tillåtelse till vissa funktioner från din mobila enhet, inklusive din mobila enhets bluetooth och andra funktioner. Om du vill ändra vår åtkomst eller behörighet kan du göra det i enhetens inställningar.
 Push-meddelanden. Vi kan begära att skicka push-meddelanden till dig om ditt konto eller vissa funktioner i appen. Om du vill välja bort att ta emot dessa typer av kommunikation kan du stänga av dem i enhetens inställningar.
Denna information behövs i första hand för att upprätthålla säkerheten och driften av vår App, för felsökning och för våra interna analyser och rapporteringsändamål.

2. HUR ANVÄNDER VI DIN INFORMATION?

Kort sagt: Vi behandlar din information för ändamål baserade på legitima affärsintressen, uppfyllandet av vårt kontrakt med dig, efterlevnad av våra rättsliga skyldigheter och/eller ditt samtycke.
Vi använder personlig information som samlas in via vår app för en mängd olika affärsändamål som beskrivs nedan. Vi behandlar dina personuppgifter för dessa syften i beroende av våra legitima affärsintressen, för att ingå eller utföra ett kontrakt med dig, med ditt samtycke och/eller för att uppfylla våra juridiska skyldigheter. Vi anger de specifika behandlingsgrunderna vi förlitar oss på bredvid varje ändamål som anges nedan.
Vi använder informationen vi samlar in eller tar emot:
 För andra affärsändamål. Vi kan komma att använda din information för andra affärsändamål, såsom dataanalys, identifiera användningstrender, bestämma effektiviteten av våra reklamkampanjer och för att utvärdera och förbättra vår app, produkter, marknadsföring och din upplevelse. Vi kan komma att använda och lagra denna information i aggregerad och anonymiserad form så att den inte associeras med enskilda slutanvändare och inte inkluderar personlig information. Vi kommer inte att använda identifierbar personlig information utan ditt samtycke.

3. KOMMER DIN INFORMATION ATT DELAS MED NÅGON?

Kort sagt: Vi delar endast information med ditt samtycke, för att följa lagar, för att förse dig med tjänster, för att skydda dina rättigheter eller för att uppfylla affärsförpliktelser.
Vi kan komma att behandla eller dela dina uppgifter som vi har baserat på följande rättsliga grund:
 Samtycke: Vi kan komma att behandla dina uppgifter om du har gett oss ett specifikt samtycke att använda dina personuppgifter för ett specifikt ändamål.
 Legitima intressen: Vi kan komma att behandla dina uppgifter när det rimligen är nödvändigt för att uppnå våra legitima affärsintressen.
 Utförande av ett kontrakt: När vi har ingått ett kontrakt med dig kan vi behandla dina personuppgifter för att uppfylla villkoren i vårt kontrakt.
 Rättsliga skyldigheter: Vi kan avslöja din information där vi är juridiskt skyldiga att göra det för att följa tillämplig lag, statliga framställningar, ett rättsligt förfarande, domstolsbeslut eller rättsprocess, till exempel som svar på ett domstolsbeslut eller en stämningsansökan (inklusive som svar på offentliga myndigheter för att uppfylla kraven på nationell säkerhet eller brottsbekämpning).
 Vitala intressen: Vi kan avslöja din information där vi anser att det är nödvändigt för att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder angående potentiella överträdelser av våra policyer, misstänkt bedrägeri, situationer som involverar potentiella hot mot någon persons säkerhet och olagliga aktiviteter, eller som bevis i rättstvister där vi är involverade.
Mer specifikt kan vi behöva behandla dina uppgifter eller dela dina personuppgifter i följande situationer:
 Företagsöverlåtelser. Vi kan komma att dela eller överföra din information i samband med, eller under förhandlingar om, eventuell fusion, försäljning av företagets tillgångar, finansiering eller förvärv av hela eller delar av vår verksamhet till ett annat företag.

4. ÄR DIN INFORMATION ÖVERFÖRT INTERNATIONELLT?

Kort sagt: Vi kan överföra, lagra och behandla din information i andra länder än ditt eget.
Våra servrar finns i. Om du använder vår app utifrån, var medveten om att din information kan överföras till, lagras och bearbetas av oss i våra anläggningar och av de tredje parter som vi kan dela din personliga information med (se "KOMMER DIN INFORMATION ATT DELAS MED NÅGON?" ovan), i och andra länder.
Om du är bosatt i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet behöver dessa länder inte nödvändigtvis ha dataskyddslagar eller andra liknande lagar som är lika omfattande som de i ditt land. Vi kommer dock att vidta alla nödvändiga åtgärder för att skydda din personliga information i enlighet med detta integritetsmeddelande och tillämplig lag.

5. HUR LÄNGE BEVARAR VI DIN INFORMATION?

Kort sagt: Vi behåller din information så länge det är nödvändigt för att uppfylla de syften som beskrivs i detta sekretessmeddelande om inte annat krävs enligt lag.
Vi kommer endast att behålla dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för de syften som anges i detta sekretessmeddelande, såvida inte en längre lagringsperiod krävs eller tillåts enligt lag (såsom skatt, redovisning eller andra juridiska krav). Inget syfte med detta meddelande kommer att kräva att vi behåller din personliga information i mer än 6 månader.
När vi inte har något pågående legitimt affärsbehov att behandla dina personuppgifter, kommer vi antingen att radera eller anonymisera sådan information, eller, om detta inte är möjligt (till exempel på grund av att din personliga information har lagrats i säkerhetskopior), kommer vi att säkert lagra din personliga information och isolera den från all vidare behandling tills radering är möjlig.

6. HUR HÅLLER VI DIN INFORMATION SÄKER?

Kort sagt: Vi strävar efter att skydda din personliga information genom ett system av organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder.
Vi har implementerat lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder utformade för att skydda säkerheten för all personlig information vi behandlar. Men trots våra skyddsåtgärder och ansträngningar för att säkra din information kan ingen elektronisk överföring över Internet eller informationslagringsteknik garanteras vara 100 % säker, så vi kan inte lova eller garantera att hackare, cyberbrottslingar eller andra obehöriga tredje parter inte kommer att kunna besegra vår säkerhet och felaktigt samla in, komma åt, stjäla eller ändra din information. Även om vi kommer att göra vårt bästa för att skydda din personliga information sker överföring av personlig information till och från vår app på din egen risk. Du bör endast komma åt appen i en säker miljö.

7. SAMLAR VI IN INFORMATION FRÅN MINÄRA?

Kort sagt: Vi samlar inte medvetet in data från eller marknadsför för barn under 18 år.
Vi ber inte medvetet om data från eller marknadsför till barn under 18 år. Genom att använda appen intygar du att du är minst 18 år eller att du är förälder eller vårdnadshavare till en sådan minderårig och samtycker till att en sådan minderårig anhörig använder appen. Om vi ​​får reda på att personlig information från användare som är yngre än 18 år har samlats in, kommer vi att avaktivera kontot och vidta rimliga åtgärder för att omedelbart radera sådan data från våra register. Om du blir medveten om någon data som vi kan ha samlat in från barn under 18 år, vänligen kontakta oss på sales@yismarine.com.

8. VILKA ÄR DINA INTEGRITETSRÄTTIGHETER?

Kort sagt: Du kan granska, ändra eller avsluta ditt konto när som helst. Om du är bosatt i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och du anser att vi olagligt behandlar dina personuppgifter, har du också rätt att klaga till din lokala dataskyddsmyndighet. Du hittar deras kontaktuppgifter här: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.
Om du är bosatt i Schweiz finns kontaktuppgifterna till dataskyddsmyndigheterna här: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html.

9. KONTROLLER FÖR FÅR INTE SPÅRA FUNKTIONER

De flesta webbläsare och vissa mobila operativsystem och mobilapplikationer inkluderar en Do-Not-Track ("DNT")-funktion eller -inställning som du kan aktivera för att signalera att du inte vill ha data om dina surfaktiviteter online övervakad och insamlad. I detta skede har ingen enhetlig teknikstandard för att känna igen och implementera DNT-signaler slutförts. Som sådan svarar vi för närvarande inte på DNT-webbläsarsignaler eller någon annan mekanism som automatiskt kommunicerar ditt val att inte spåras online. Om en standard för onlinespårning antas som vi måste följa i framtiden kommer vi att informera dig om denna praxis i en reviderad version av detta sekretessmeddelande.

10. HAR INNEHÅLLARE I KALIFORNIEN SÄRSKILDA SEKRETESSRÄTTIGHETER?

Kort sagt: Ja, om du är bosatt i Kalifornien beviljas du specifika rättigheter angående tillgång till din personliga information.
California Civil Code Section 1798.83, även känd som "Shine The Light"-lagen, tillåter våra användare som är bosatta i Kalifornien att begära och erhålla från oss, en gång om året och kostnadsfritt, information om kategorier av personlig information (om någon) vi avslöjats för tredje part för direktmarknadsföringsändamål och namn och adresser till alla tredje parter som vi delat personlig information med under det närmast föregående kalenderåret. Om du är bosatt i Kalifornien och vill göra en sådan begäran, vänligen skicka din begäran skriftligen till oss med hjälp av kontaktinformationen nedan.
Om du är under 18 år, bor i Kalifornien och har ett registrerat konto hos appen, har du rätt att begära borttagning av oönskad data som du publicerar offentligt i appen. För att begära borttagning av sådan data, vänligen kontakta oss med hjälp av kontaktinformationen nedan och inkludera e-postadressen som är kopplad till ditt konto och ett uttalande om att du bor i Kalifornien. Vi kommer att se till att data inte visas offentligt i appen, men tänk på att data kanske inte tas bort helt eller helt från alla våra system (t.ex. säkerhetskopior etc.).

11. GÖR VI UPPDATERINGAR AV DETTA MEDDELANDE?

Kort sagt: Ja, vi kommer att uppdatera detta meddelande vid behov för att följa relevanta lagar.
Vi kan uppdatera detta sekretessmeddelande då och då. Den uppdaterade versionen kommer att indikeras med ett uppdaterat "Reviderat" datum och den uppdaterade versionen kommer att träda i kraft så snart den är tillgänglig. Om vi ​​gör väsentliga ändringar i detta integritetsmeddelande kan vi meddela dig antingen genom att lägga upp ett meddelande om sådana ändringar på framträdande plats eller genom att direkt skicka ett meddelande till dig. Vi uppmuntrar dig att läsa detta sekretessmeddelande ofta för att bli informerad om hur vi skyddar din information.

12. HUR KAN DU KONTAKTA OSS OM DETTA MEDDELANDE?

Om du har frågor eller kommentarer om detta meddelande kan du maila oss på yihsean@lyricshin.com eller per post till:
YIH SEAN Enterprise Co., Ltd.
nr 134, YongAn Rd. Annan Dist. Tainan 70969 Taiwan

13. HUR KAN DU GRANSKA, UPPDATERA ELLER RADERA DATA VI SAMLAR IN FRÅN DIG?

Baserat på gällande lagar i ditt land kan du ha rätt att begära tillgång till den personliga information vi samlar in från dig, ändra den informationen eller ta bort den under vissa omständigheter. För att begära att få granska, uppdatera eller radera din personliga information, vänligen skicka en begäran till yihsean@lyricshin.com. Vi kommer att svara på din förfrågan inom 30 dagar.

Sekretesspolicy för App | Över 20 år tillverkare av marina elektriska produkter och tillbehör |YIS Marine

Baserad i Taiwan, Kina sedan 1992,Yih Sean Enterprise Co., Ltd.har varit en tillverkare av marina elektriska och elektroniska produkter. Deras huvudsakliga marin- och båtprodukter inkluderar 12/24V tillbehör, strömbrytarpaneler, säkringar, strömbrytare, strömbrytare och lampor, som har betjänat mer än 200 kunder världen över med internationella säkerhetsstandarder.

YIS Marineär en professionell tillverkare som ägnar sig åt att tillhandahålla högkvalitativa marina elektriska och elektronikprodukter. Genom att designa och tillverka internt och ha kvalitetskontroll på Taiwans huvudkontor kan vi erbjuda marina produkter av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. med mer än 20 års tillverkningserfarenhet för marina produkter, switchpanel, ledljus, switch, stickpropp, uttag, terminalblock och bussbar i Taiwan.

YIS Marinehar erbjudit kunder högkvalitativa marin- och båtelektriska produkter, både med avancerad teknik och 20 års erfarenhet,YIS Marinesäkerställer att varje kunds krav uppfylls.